Τα Προσκυνηματικά αρκούνται μόνο στο να φιλοξενούν διευθύνσεις Ορθόδοξων χριστιανικών ιστοτόπων και τόπων.
Έχουν σταματήσει προ πολλού να βάζουν δικές τους αναρτήσεις.

Το ημερολόγιό μας


Blogs Εκκλησιών, Κληρικών, Εκκλ. Ανακοινώσεων κτλ

BlogRoll

BlogRoll-2

Πολιτικά, Κοινωνικά, Εξωτερικές Υποθέσεις κτλ

27 Οκτωβρίου : Αγία Πρόκλα, η σύζυγος του Πιλάτου

Κατά Ματθαίον 27, στίχος 19

19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ' ὄναρ δι' αὐτόν. 19 ᾿Ενῶ δὲ αὐτὸς ἐκάθητο εἰς τὴν δικαστικὴν ἔδραν, ἔστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυναῖκα του καὶ τοῦ εἶπε· <πρόσεχε νὰ μὴν ἀναμιχθῇς εἰς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ δικαίου ἐκείνου, διότι πολλὰ ἔπαθα σήμερα ἕνεκα αὐτοῦ εἰς τὸ ὄνειρόν μου>.