Τα Προσκυνηματικά αρκούνται μόνο στο να φιλοξενούν διευθύνσεις Ορθόδοξων χριστιανικών ιστοτόπων και τόπων.
Έχουν σταματήσει προ πολλού να βάζουν δικές τους αναρτήσεις.

Το ημερολόγιό μας


Blogs Εκκλησιών, Κληρικών, Εκκλ. Ανακοινώσεων κτλ

BlogRoll

BlogRoll-2

Πολιτικά, Κοινωνικά, Εξωτερικές Υποθέσεις κτλ

21 Σεπτεμβρίου : Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ

Ευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστώφ

Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε,
σκέπε με και διαφύλαττε τον δούλον σου από πάντός κακού ψυχής τε και σώματος,
και από παντός εχθρού ορατού τε και αοράτου.
Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σού.
Ευλογημένη σύ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
Χαίρε και ευφραίνου, Θεοτόκε Παρθένε,
και πρέσβευε υπέρ του δούλου σου.
Κυρία και Δέσποινα των Αγγέλων και Μήτηρ των χριστιανών,
βοήθησόν μοι τω δούλω σου.
Ω Μαρία παναμώμητε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε·
χαίρε η χαρά των θλιβομένων και η παραμυθία των λυπουμένων.
Χαίρε η τροφή των πεινώντων και ο λιμήν των χειμαζομένων·
χαίρε των αγίων αγιωτέρα και πάσης κτίσεως τιμιωτέρα·
χαίρε του Πατρός αγίασμα, του Υιού το σκήνωμα, και του Αγίου Πνεύματος το επισκίασμα.
Χαίρε του πάντων βασιλέως Χριστού του Θεού ημών το τερπνόν παλάτιον·
χαίρε η μήτηρ των ορφανών και η βακτηρία των τυφλών·
χαίρε το καύχημα των χριστιανών
και των προσκαλουμένων σε ο έτοιμος βοηθός.

Παναγία Δέσποινά μου, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου·
ότι εις τα παναχράντους χείρας σου παρατίθημι το πνεύμα μου.
Γενού βοηθός και σκέπη της ψυχής μου εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως,
και πρέσβευε υπέρ εμού του αναξίου,
ίνα εισέλθω καθαρός και αγνός εις τον Παράδεισον.
Μη απορρίψης με, Κυρία μου, τον δούλον σου·
αλλά βοήθησόν μοι, και δός μοι το συμφέρον της αιτήσεως.
Λύτρωσαί με από παντός κινδύνου, επιβουλής, ανάγκης και ασθενείας,
και δώρησαί μοι πρό του τέλους μετάνοιαν·
ίνα σωζόμενος τη μεσιτεία και βοηθεία σου,
εν μεν τω παρόντι βίω διαφυλάττομαι από παντός εχθρού ορατού και αοράτου,
πορευόμενος θεαρέστως εν τοις θελήμασι του αγαπητού σου Υιού και Θεού ημών,
εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως λυτρωθώ από της αιωνίου και φοβεράς κολάσεως.